کارشناس یکی از رشته های علوم پایه پزشکی و علوم بالینی (تسلط به کامپیوتر و آشنایی با زبان انگلیسی) جهت فعالیت در معاونت آموزشی پژوهشگاه

آدرس: بزرگراه شهید چمران – اوین- دانشگاه شهید بهشتی – انتهای بلوار داخل دانشگاه پژوهشگاه ابن سینا
تلفن تماس : ۲۲۴۳۲۰۲۰
ساعت تماس : ۳۰ : ۸ الی ۳۰: ۱۶

مهلت تماس: ۹۱/۰۸/۱۰